AKP’nin günlük kiralık evlere ilişkin sınırlama getiren “torba kanun” teklifine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, sadece çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini düzenleyen madde eklenerek, oyçokluğuyla kabul edildi. CHP’nin bütün emeklilere 15 bin lira verilmesi yönündeki önergesi ise AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından reddedildi.
AKP’nin TBMM’ye sunduğu Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP ve MHP milletvekillerin oyları ile kabul edildi. Teklife AKP’nin önergesi ile yeni madde eklendi. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme de teklife eklendi. Düzenlemeye göre çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Düzenlemeye göre emekli olan bir kişi ekim ayında bir gün bile çalışsa ikramiye alamayacak. Muhalefet ise bu düzenlemeyi “çalışan- çalışmayan emekli” ayrımı yapılması yönünde eleştiriyordu. Ayrıca 5 bin liralık ikramiyenin de yetersiz olduğunu, emekli aylıklarında artış yapılması gerektiğini dile getiriyordu. CHP’nin, bütün emeklilere 15 bin lira verilmesi yönündeki önergesi ise AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından reddedildi.
GÜNLÜK KİRALIK EVLERE İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR
Teklifle, konutları, turizm amaçlı olarak 100 günden  kısa süreli kiralamalar için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alınması zorunlu tutuluyor.  Bir konutun turizm amaçlı olarak kiralanabilmesi tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar almalarına bağlanıyor. Konut sitelerinde ise sadece turizm amaçlı kiralanacak konutun bulunduğu binanın kat maliklerinin o birliği aranacak. Üçten fazla bağımsız bölüm  bulunan binaların en fazla yüzde 25’i için  aynı kiraya veren adına  izin belgesi verilecek. İzin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene ait olacak.  Kiraya veren haricinde turizm amaçlı kiralamalar  (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılacak. İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun başkalarına kiralanması yasaklanıyor. Bu konutları kiralayanların kimlik bilgilerinin düzenli olarak kolluk kuvvetlerine bildirilmesi zorunluluğu getiriliyor. Bu konutlarla ilgili olarak getirilen düzenlemelere uymayanlara ağır para cezaları öngörülüyor.
Teklifle, izinsiz kiralama faaliyeti yapanlara ve izin belgesi sahiplerine yönelik idari yaptırımlar da belirlendi. Buna göre, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek.
SAYIŞTAY’IN DENETİM YETKİSİ “YİNE SINIRLANDIRILDI”
Seyahat acentelerinin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanununda Anayasa Mahkemesinin iptal kararına da bağlı olarak yeniden düzenleniyor.  Düzenlemede, Anayasa Mahkemesi’nin “Sayıştay’ın TBMM’ye Ajans hakkında sunacağı raporda münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alması, kamu kaynaklarının kamu yararına uygun şekilde kullanmasını güvence altına almamaktadır, demokratik devlet ilkesiyle bağdaşmaz” diyerek kanunda iptal ettiği hükümler yeniden düzenleniyor. Değişikliğe göre Sayıştay, bağımsız denetim raporunu; Ajansın mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu bakımından ve Ajansın kontrol sistemleri, yöntem ve süreçleri ile birlikte inceleyip hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunulacak. Ancak muhalefete göre yine bu düzenleme ile de Sayıştay’ın yetkisi sınırlanmış olacak.  
İHALE ŞARTI ARANMAYACAK
Teklife göre ajansın yapacağı alımlarda ihale kanunlarına uyma zorunluluğunu kaldırıyor. Teklifin yasalaşması ile yalnızca “idari ihtiyaçlar ile mal alımlarında” ihale kanunlarına uymak zorunda olacak. Bunların dışında, ajansın görev alanına giren hiçbir alımda ihale şartı aranmayacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin “
BELGE ALMA SÜRESİNİ KAÇIRAN KONAKLAMA TESİSLERİNİN RUHSAT ALMA SÜRECİ ZORLAŞIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermayesi  300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkarılıyor. Döner sermaye işletmesine turizm bölgelerinde atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesisi kurma, işletme ve işlettirebilme olanağı sağlanıyor. Kamunun, şimdiye kadar tahsisli kamu taşınmazları üzerindeki turizm tesislerine sağlanan lojman alanı tahsisi turizm işletme veya yatırım belgeli tüm tesisleri kapsayacak şekilde genişletiliyor. Belediyeler ve diğer yetkili idarelerden çalışma ve işyeri ruhsatı alan konaklama tesislerinin, Bakanlıktan  belge alma zorunluluğuna ilişkin süre bir yıldan altı aya indiriliyor. Süresinde belge almadığı için ruhsatı iptal edilen işletmelerin yeni ruhsat almaları Bakanlığın olumlu görüşüne bağlanarak zorlaştırılıyor. 
49 YILLIĞINA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK
Teklifle, 2021 yılında tahsis yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen Milli Parklardaki konaklama tesislerinin geliri Tarım ve Orman Bakanlığı Döner sermaye İşletmesine bırakılıyor.  Milli Parklar Kanunu’na göre belirlenen alanlara kamp alanları hariç, konaklama amaçlı tüm tesisler inşa edilebilecek. Bu yerler arasında oteller, lojmanlar, pansiyonlar da yer alacak. Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adına turizm belgesi düzenlenen tesisler için personel lojmanı tahsisinin yapılabilmesine de imkan sağlanıyor. Ayrıca kamu alanlarında yer alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tesisler, 49 yıllığına başka kişi veya kurumlara tahsis edilebilecek.
 

By